Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop van goederen door Babe Baby Foods B.V.

Hierna te noemen “Babe Baby Foods”.
Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer: 82822018
ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
1.1. Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Babe Baby Foods tot verkoop en levering door Babe Baby Foods van producten (hierna “zaken”), en op alle overeenkomsten met Babe Baby Foods ter zake, zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.
1.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op met de verkoop en levering van zaken samenhangende, door Babe Baby Foods te verrichten, diensten, aanneming van werk en het geven van adviezen.
1.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij of afnemer (hierna “afnemer”) van Babe Baby Foods wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan als en in zoverre deze door Babe Baby Foods schriftelijk zijn aanvaard.
1.5 De afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en Babe Baby Foods.
ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle aanbiedingen van Babe Baby Foods zijn vrijblijvend.
2.2 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de afnemer gelden als onherroepelijk. Orders van afnemers binden Babe Baby Foods op zichzelf niet. Babe Baby Foods is slechts gebonden wanneer zij een order schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden Babe Baby Foods niet dan nadat en in zoverre zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
2.3 Op wijzigingen in een overeenkomst zijn deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 3 CONFORMITEIT
3.1 Alle opgaven door Babe Baby Foods van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen met betrekking tot zaken worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Babe Baby Foods kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. In de branche gebruikelijke afwijkingen zijn in ieder geval toegelaten. De afnemer dient de overeenstemming met opgegeven of overeengekomen getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van Babe Baby Foods en bij in ontvangstnamen van zaken zoveel mogelijk te controleren. Door Babe Baby Foods getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen van te leveren zaken zijn daarvan slechts aanduidingen als in dit artikel bedoeld en aan de inhoud van dit artikel uitdrukkelijk onderworpen.
3.2 De afnemer dient zich ervan te vergewissen dat de door haar te bestellen en/of bestelde zaken en de daarbij horende documentatie, verpakking, etikettering en/of andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan van overheidswege gestelde bepalingen.
ARTIKEL 4 PRIJS
4.1 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door Babe Baby Foods opgegeven of met Babe Baby Foods overeengekomen prijzen netto. De prijzen zijn daarom onder meer exclusief BTW, exclusief in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de zaken en exclusief transportkosten.
4.2 Als Babe Baby Foods emballage, verpakking, lading, vervoer, verzending, lossing of verzekering van zaken op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de afnemer daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Babe Baby Foods gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
4.3 Door Babe Baby Foods opgegeven of met Babe Baby Foods overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs van de zaken, die geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Indien de kostprijs na het sluiten van de overeenkomst, doch voor aflevering van de zaken een verhoging ondergaat waarop Babe Baby Foods in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen, door wisselkoersveranderingen of wijziging in subsidies, grondstofprijzen (mede in verband met wijziging of verval van prijsnoteringen), vrachttarieven, energiekosten, in- en uitvoerrechten of accijnzen of als gevolg van inflatie, is Babe Baby Foods gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
4.4 Als en voor zover de prijzen gebaseerd zijn op prijslijsten van Babe Baby Foods geldt de op het moment van levering geldende prijslijst.

ARTIKEL 5 LEVERINGSTERMIJN
5.1 De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat Babe Baby Foods beschikt over alle door de afnemer te verstrekken materialen, documenten en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Babe Baby Foods is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van Babe Baby Foods is gesteld.
5.2 Door Babe Baby Foods opgegeven leveringstermijnen gelden als indicatief en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. In geval van overschrijding van de leveringstermijn is de afnemer nimmer gerechtigd tot het vorderen van vergoeding van aanvullende of vervangende, directe of indirecte schade of tot niet-nakoming dan wel opschorting van enige uit de overeenkomst, dan wel enige andere overeenkomst voortvloeiende verplichting of tot beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. De afnemer is echter gerechtigd Babe Baby Foods na het verstrijken van de leveringstermijn een nieuwe redelijke termijn aan te zeggen, bij overschrijding waarvan de afnemer gerechtigd is de overeenkomst zonder kosten te beëindigen of te ontbinden door een schriftelijke mededeling daarvan aan Babe Baby Foods binnen veertien dagen, zonder dat zulks tot enige schadevergoedingsplicht van Babe Baby Foods kan leiden.
5.3 De leveringstermijn wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht (als gespecificeerd in artikel 11 van deze voorwaarden).
ARTIKEL 6 LEVERING, AFNAME EN OPSLAG
6.1 Babe Baby Foods heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst, of delen daarvan, derden in te schakelen (hierna “hulppersonen”).
6.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk een andere leverings-wijze zijn overeengekomen, zijn leveringen “af fabriek”.
6.3 Babe Baby Foods heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als een zelfstandige levering aangemerkt.
6.4 De zaken dienen op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip van aflevering door of namens de afnemer volledig in ontvangst te worden genomen. De afnemer draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.
6.5 Als de afnemer de zaken niet of niet tijdig afneemt, is zij zonder ingebrekestelling in verzuim. Babe Baby Foods is in dat geval gerechtigd om de zaken voor rekening en risico van de afnemer op te slaan of, naar haar keuze, aan een derde partij te verkopen. De afnemer blijft de koopsom verschuldigd, vermeerderd met rente, schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de opslagkosten, en in voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan de derde partij.

ARTIKEL 7 EMBALLAGE
7.1 Als, in afwijking van het bepaalde in artikel 6.2 van deze voorwaarden, is overeengekomen dat Babe Baby Foods namens de afnemer zorg zal dragen voor het transport van de zaken, wordt, als daarvoor geen nadere aanwijzing door afnemer aan Babe Baby Foods is verstrekt, en door Babe Baby Foods schriftelijk is geaccepteerd, de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. door Babe Baby Foods bepaald, zonder dat Babe Baby Foods hiervoor aansprakelijk is.
7.2 De emballage, voor zover niet bedoeld voor eenmalig gebruik, waaronder begrepen maar niet beperkt tot pallets, kratten, containers en andere hulpmiddelen bij het transport, blijft eigendom van Babe Baby Foods, ook als de afnemer daarvoor statiegeld betaalt. De afnemer is daarom niet gerechtigd de emballage aan derden ter beschikking te stellen.
7.3 De emballage mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor zij bestemd is.
7.5 Ingeval van verlies of beschadiging van emballage vervalt de aanspraak van de afnemer op terugbetaling van statiegeld en is de afnemer verplicht de schade, onder aftrek van het statiegeld, aan Babe Baby Foods te vergoeden.
ARTIKEL 8 RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG
8.1 Het risico van de gekochte zaken gaat op de afnemer over, op het moment van levering.
8.2 Alle door Babe Baby Foods geleverde zaken blijven eigendom van Babe Baby Foods tot aan het moment van volledige voldoening van al hetgeen Babe Baby Foods in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard van de afnemer te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. De afnemer doet bij voorbaat afstand van een eventueel retentierecht met betrekking tot die zaken en zal geen beslag (doen) leggen op die zaken.
8.3 De afnemer is gehouden de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Babe Baby Foods berust, identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij de afnemer bevindende zaken af te zonderen. Babe Baby Foods is steeds gerechtigd, zonder dat daartoe enige nadere machtiging van de zijde van de afnemer is vereist, de zaken die onder haar eigendomsbehoud vallen eigenmachtig terug te nemen, waar deze zaken zich ook bevinden. De afnemer zal hiertoe alle medewerking verlenen. Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de desbetreffende zaken, die in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de overige kosten en schade van Babe Baby Foods.

8.4 Zolang de eigendom van de geleverde zaken door Babe Baby Foods is voorbehouden, is het de afnemer niet toegestaan deze zaken te vervreemden, anders dan in de uitoefening van haar bedrijf, dan wel enig beperkt zakelijk recht daarop te vestigen. Bij verkoop op krediet is de afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. De afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Babe Baby Foods.De afnemer verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra Babe Baby Foods de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art, 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van haar vorderingen tegen de afnemer.
8.5 De afnemer heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle in de branche gebruikelijke risico’s. De afnemer zal de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan Babe Baby Foods ter inzage geven. Alle aanspraken van de afnemer uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Babe Baby Foods te kennen geeft dit te wensen, door de afnemer aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Babe Baby Foods tegen de afnemer.
ARTIKEL 9 INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
9.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot geleverde zaken en/of verrichte diensten berusten bij Babe Baby Foods of derden-rechthebbenden, en gaan door de overeenkomst met Babe Baby Foods niet op de afnemer over, ook niet als de zaken of diensten specifiek voor de afnemer ontworpen, ontwikkeld of samengesteld zijn. De levering van een zaak kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, verveelvoudiging of vrijgeven aan derden van de intellectuele of industriële eigendom, tenzij Babe Baby Foods daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.
9.2 De afnemer zal Babe Baby Foods onmiddellijk waarschuwen als derden inbreuk maken of dreigen te maken op de industriële of intellectuele eigendomsrechten van Babe Baby Foods of indien derden zouden menen dat zaken van Babe Baby Foods inbreuk maken op de eigen industriële of intellectuele eigendomsrechten. Zou van het laatste inderdaad sprake zijn, dan zal Babe Baby Foods naar haar keuze de inbreuk makende zaken kunnen vervangen of wijzigen, of de overeenkomst met de afnemer kunnen beëindigen of ontbinden. De afnemer heeft in deze gevallen geen recht op schadevergoeding door Babe Baby Foods met uitzondering van, onder voorbehoud van als en voor zover hij een dergelijk recht kan ontlenen aan deze voorwaarden.

ARTIKEL 10 GEHEIMHOUDING
10.1 De afnemer is verplicht al hetgeen haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, met Babe Baby Foods bekend wordt, ook als bedoelde informatie niet specifiek als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden en van personeelsleden en derden die in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst op enigerlei wijze betrokken zijn, hetzelfde te bedingen. Het is de afnemer verboden bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of voor derden.
10.2 De afnemer is verplicht zich zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Babe Baby Foods te onthouden van het direct of indirect gebruik maken van zijn relatie met Babe Baby Foods voor promotionele activiteiten of andere doeleinden.
ARTIKEL 11 OVERMACHT
11.1 Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkoming”) wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen: elke van de wil van Babe Baby Foods onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen richting de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de afnemer niet van Babe Baby Foods kan worden gevergd.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: bedrijfsblokkades, stakingen, uitsluiting, gebrek aan grondstoffen, dierziektes, milieuverontreiniging, terrorisme, vertraagde verstrekking aan Babe Baby Foods van hij derden bestelde zaken of diensten, ongevallen, bedrijfsstoringen, door Babe Baby Foods onvoorziene problemen bij productie of transport, en verval, intrekking of niet-verlenging van benodigde vergunningen, certificaten, licenties en dergelijke.
11.3 Gedurende de overmachtsperiode kan Babe Baby Foods haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, is Babe Baby Foods gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel eenzijdig te beëindigen of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
11.4 Babe Baby Foods is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat gebleken is van de omstandigheid die overmacht oplevert.
11.5 Babe Baby Foods is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie verricht had moeten zijn.

ARTIKEL 12 VERKOOP, LEVERING AAN DERDEN
12.1 Verkoop, levering of het op andere wijze door de afnemer aan derden ter beschikking stellen van door Babe Baby Foods aan de afnemer geleverde zaken dient te geschieden in de originele van Babe Baby Foods afkomstige en onbeschadigde samenstelling en verpakking van de zaken per eenheid. Als de samenstelling en/of de verpakking van de zaken na levering door Babe Baby Foods aan de afnemer wijzigingen of beschadiging ondergaat, door welke oorzaak dan ook, is de afnemer gehouden hiervan onmiddellijk melding te doen aan Babe Baby Foods en is de afnemer eveneens gehouden om, indien Babe Baby Foods zulks binnen zeven dagen na melding te kennen geeft, deze zaken aan Babe Baby Foods terug te verkopen en/of te leveren. Babe Baby Foods zal daarvoor een redelijke vergoeding overeenkomstig de marktwaarde van die zaken in gewijzigde en/of beschadigde staat betalen, tenzij de afnemer al op andere wijze wordt tegemoetgekomen en/of wijziging in de samenstelling of verpakking en/of de beschadiging aan de afnemer is toe te rekenen.
ARTIKEL 13 RECLAME
13.1 De afnemer is verplicht de zaken onmiddellijk na in ontvangstneming door de afnemer zelf of door een in opdracht van de afnemer handelende derde nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten ter zake van zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen tien dagen na levering bij Babe Baby Foods worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de afnemer richting Babe Baby Foods vervalt.
13.2 Reclame door de afnemer ter zake “verborgen” gebreken dient, op straffe van verval van iedere aanspraak van de afnemer jegens Babe Baby Foods, plaats te hebben binnen tien dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen zes maanden na de levering, behoudens indien en voor zover de zaken een houdbaarheidsdatum hebben en het gebrek inhoudt dat de zaken korter houdbaar zijn dan de houdbaarheidstermijn aangeeft, in welk geval reclame tot het verstrijken van de houdbaarheidstermijn mogelijk is.
13.3 De afnemer dient schriftelijk te klagen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Babe Baby Foods in staat is adequaat te reageren. De afnemer dient Babe Baby Foods in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken. De afnemer zal alle voor het onderzoek noodzakelijke medewerking verlenen. Als de afnemer geen of onvoldoende medewerking verleent of onderzoek anderszins niet (meer) mogelijk is, vervalt iedere aanspraak van de afnemer richting Babe Baby Foods.
13.4 leder recht op reclame vervalt, naast de in lid 1 tot en met lid 3 genoemde gevallen als: De zaken door of namens de afnemer ondeugdelijk of in strijd met door of namens Babe Baby Foods gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen; De zaken door of namens de afnemer zijn verwerkt; De afnemer enige uit de onderliggende overeenkomst voor haar voortvloeiende verplichting richting Babe Baby Foods niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt; de afnemer handelt in strijd met het genoemde in artikel 12 van deze voorwaarden.

13.5 Zaken waaromtrent terecht is of wordt gereclameerd mogen aan Babe Baby Foods slechts worden geretourneerd, na schriftelijke instemming van Babe Baby Foods en slechts worden vernietigd op schriftelijk verzoek van Babe Baby Foods. De kosten van retournering of vernietiging, komen, als de reclame terecht is, alleen na zodanige schriftelijke instemming of verzoek van Babe Baby Foods, voor haar rekening.
ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID
14.1 De aansprakelijkheid van Babe Baby Foods in verband met eventuele tekortkomingen ter zake door haar geleverde zaken en daarmee samenhangende diensten is beperkt tot het nakomen van de in het vorige artikel omschreven verplichtingen na reclame.
14.2 Babe Baby Foods is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding met uitzondering van, onder voorbehoud van als en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Babe Baby Foods of haar leidinggevende ondergeschikten, is toegebracht. Babe Baby Foods is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, schade aan naam en/of goodwill.
14.3 In alle gevallen waarin Babe Baby Foods gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, naar haar keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of verrichte diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, als de schade gedekt is door een verzekering van Babe Baby Foods, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
14.4 ledere vordering richting Babe Baby Foods, behalve die welke door Babe Baby Foods is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.
14.5 De werknemers van Babe Baby Foods of door Babe Baby Foods voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich richting de afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
14.6 De afnemer zal Babe Baby Foods, haar werknemers en de door haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen, volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering door Babe Baby Foods van de overeenkomst. In het kader van zijn vrijwaringsverplichting is de afnemer onder meer gehouden tot vergoeding van de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden.

ARTIKEL 15 VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER EN VRIJWARING
15.1 Niet-nakoming door de afnemer van de overeenkomst met Babe Baby Foods of een of meer bepalingen van deze voorwaarden dan wel toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten door of namens de afnemer dan wel niet-naleving van andere instructies of voorschriften van Babe Baby Foods, waaruit schade voor Babe Baby Foods voortvloeit, verplicht de afnemer tot vergoeding van alle daardoor aan Babe Baby Foods toegebrachte schade. Onverkort het bepaalde in artikel 14.6, vrijwaart de afnemer Babe Baby Foods voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden in een dergelijk geval geleden schade. In het kader van zijn vrijwaringsverplichting is de afnemer onder meer gehouden tot vergoeding van de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden.
15.2 Babe Baby Foods kan de afnemer verplichten om zaken die hij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft, dan wel waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, binnen een door Babe Baby Foods te bepalen redelijke termijn uit de markt te nemen (hierna “terugroepactie”). Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de afnemer, tenzij de oorzaak van de terugroepactie op grond van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet, niet voor rekening en risico van de afnemer komt.
ARTIKEL 16 BETALING EN ZEKERHEID
16.1 Betaling dient zonder korting uit welken hoofde ook geschieden op het overeengekomen tijdstip, of, indien geen tijdstip is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta als vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven. Babe Baby Foods heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen naar haar keuze, in de vorm van een bank- of concerngarantie. De afnemer is verplicht daaraan te voldoen.
16.2 Babe Baby Foods is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de afnemer schuldig is te verrekenen met hetgeen de afnemer, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan enige tot het Babe Baby Foods concern behorende vennootschap schuldig is.
16.3 De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.
16.4 Als de afnemer enig door haar verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is zij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de afnemer met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Babe Baby Foods op de afnemer opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de afnemer in verzuim is, is zij aan Babe Baby Foods een vertragingsrente verschuldigd die 3% hoger is dan de wettelijke rente.

16.5 Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Babe Baby Foods gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 15% van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, maar zullen integraal voor rekening van de afnemer zijn als deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
ARTIKEL 17 BEËINDIGING EN ONTBINDING
17.1 Babe Baby Foods heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel naar haar keuze de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling, kennisgeving of rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang naar haar keuze te beëindigen of te ontbinden met behoud van alle haar toekomende rechten op vergoeding van kosten, schade en rente:
Als de afnemer één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit, of anderszins verband houdende met de overeenkomst, niet, niet-tijdig, of niet behoorlijk nakomt, of vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn;
* Als Babe Baby Foods een goede grond heeft te vrezen dat de afnemer niet in staat en/of bereid is of zal zijn aan haar verplichtingen te voldoen;
* Als de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of haar faillissement of (al dan niet voorlopige) surseance is aangevraagd of verleend, overgaat tot liquidatie of staking van haar onderneming, een akkoord aanbiedt, beslag op (een deel) van haar activa wordt gelegd of anderszins insolvabel blijkt;
* Als zich naar het inzicht van Babe Baby Foods ingrijpende wijzigingen voordoen in direct of indirecte eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij de afnemer.
17.2 Babe Baby Foods is eveneens gerechtigd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden als door of namens de afnemer in verband met de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van Babe Baby Foods.
17.3 Babe Baby Foods is daarnaast gerechtigd de overeenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk naar haar keuze te beëindigen of te ontbinden, als de overeenkomst met haar toeleverancier of opdrachtgever, om welke reden dan ook, wordt beëindigd of ontbonden of om andere redenen niet door haar of haar toeleverancier dan wel opdrachtgever wordt uitgevoerd. In geval van ontbinding is Babe Baby Foods slechts gehouden tot vergoeding dan wel creditering van de door haar in rekening gebrachte verkoopprijs, onder teruggave door de afnemer van het al geleverde.

ARTIKEL 18 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
18.1 Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
18.2 Als partijen niet onderling tot een oplossing komen, zullen de geschillen welke tussen partijen bestaan uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Babe Baby Foods heeft het recht om van deze forumkeuze af te wijken.
18.3 Op alle relaties tussen Babe Baby Foods en de Leveranciers/opdrachtnemers die door deze voorwaarden worden bestreken is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.
ARTIKEL 19 CONVERSIE
19.1 Als en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zo veel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
ARTIKEL 20 NEDERLANDSE TEKST
20.1 De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Bestellen